دات نت نیوک

رابطه نوآوری و مدیریت ارتباط با مشتری

رابطه نوآوری و مدیریت ارتباط با مشتری
Posted: فروردین 15, 1396
Comments: 0

مديريت ارتباط با مشتري کارا، بين کارخانه هاي توليدي و مشتريان صنعتي نه تنها مشتريان را حفظ مي‏کند بلکه آن ها را تشويق مي کند که پيشنهادات مهمي در زمينه بهبود محصولات و خدمات ارائه دهند (راماني  و کومار  ،2008).
مديريت بايد عوامل کليدي موفقيت نوآوري در سازمان را با استفاده از ارتباط صحيح با مشتريان، شناسايي نمايد. کارايي و کارآمدي مديريت ارتباط با مشتري به طور فزاينده اي به عنوان راهي براي گسترش قابليت نوآوري و فراهم کردن مزيت رقابتي پايدار شناخته شده  است (راماني و کومار، 2008؛ ساهاي  و رنجان ، 2008).
مديريت ارتباط با مشتري براي توصيف نحوه  مديريت فوق فعال ارتباطات با مشتريان تعريف مي شود. CRM تمام مؤلفه هايي است که در درون يک سازمان با مشتري و به شيوه اي هوشمند در ارتباطند
امروزه ارتباط بين ديدگاه محصول  محور و مشتري  محور بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در ديدگاه محصول محور، نوآوري  عامل تعيين کننده و در ديدگاه مشتري محور، مديريت ارتباط با مشتري  عامل کليدي است.
مديريت ارتباط با مشتري فرآيندي تجاري است که شامل نشان دادن تصويري از نيازهاي مشتري، انتظارات و رفتارهاي آن ها و مديريت آن عوامل به  گونه اي است که بر عملکرد کسب وکار تأثيرگذار باشد. نوآوري به عنوان عامل اصلي رشد شرکت ها و دست يابي آن ها به سودآوري بالا شناخته شده است. در حال حاضر شرکت ها براساس پيشرفت هاي تکنولوژي، تنوع انتظارات مشتري و چرخه  عمر محصول به رقابت مي-پردازند. هم‏چنين نوآوري نقش اساسي در کسب مزيت رقابتي بازي مي کند. نوآوري محور رقابت و کليد اصلي رشد اقتصادي است و امروزه نيازها و تقاضاهاي جديد موجب نوآوري مي شود. در عصر حاضر با وجود تکنولوژي در حال تغيير و بازارهاي غير قابل پيش بيني، توليدکنندگان مجبورند که قابليت هاي نوآوري شان را گسترش دهند تا خواسته  بازار و ترجيحات مشتريان را براي رسيدن به مزيت رقابتي طولاني ‏مدت برآورده کنند.

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

EasyDNNRotator

Click on the Manage Content for adding and managing content.
Click on the Rotator Settings and choose what and how it will be displayed.